Metro D může jezdit z Písnice na Pankrác už za 7 – 8 let

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes představil projekt tzv. Společného podniku, který má vzniknout spojením veřejného a soukromého kapitálu. Cílem Společného podniku je co nejrychleji vykoupit pozemky potřebné pro výstavbu trasy I. D pražského metra z Pankráce do Písnice, umožnit DPP získat stavební povolení na celou trasu a zajistit výstavbu nadzemních výstupů. Současně má těžit z finančního zhodnocení pozemků přilehlých k novým stanicím, a pokrýt tak část nákladů na výstavbu metra. Společný podnik má být ze 49 % vlastněn DPP a z 51 % investiční skupinou Penta, která byla jako strategický partner Společného podniku vybrána na základě veřejné soutěže.

„Dopravní podnik ani hlavní město Praha dlouhodobě nejsou schopni vykoupit potřebné pozemky a získat stavební povolení pro výstavbu trasy I. D pražského metra z Pankráce do Písnice,” říká Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP a dodává: „Díky Společnému podniku bychom měli být schopni vykoupit pozemky a získat stavební povolení do čtyř let a do dalších 3 4 let by mohly vyjet první vlaky.“

Hlavním důvodem je nemožnost nabídnout podle současné legislativy cenu za pozemky, kterou požadují jejich vlastníci. Ti požadují mnohdy 3x  – 10x více, než kolik činí znalecký odhad. DPP ani hlavní město Praha však nejsou schopni nabídnout více než 15% navýšení znaleckého odhadu, protože pro vyšší cenu nemají ekonomické zdůvodnění např. v podobě budoucích zisků z komerční činnosti. Dopravní podnik ve spolupráci s magistrátem proto přišel s řešením v podobě spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Důvodem je, že soukromý kapitál dokáže za pozemky nabídnout skutečnou tržní cenu, protože na rozdíl od DPP může proti vysoké ceně pozemků postavit budoucí zisky z developerských projektů. Strategickým partnerem Společného podniku se má stát investiční skupina Penta, která byla vybrána na základě veřejné soutěže, kde jedinými kritérii byly ekonomické objektivní parametry, tj. ekonomická výhodnost nabídky. Vyvlastnění pozemků by kvůli komplikovanosti celého procesu a následným soudním sporům trvalo přinejmenším 15 let, a vedení hlavního města Praha proto upřednostnilo formu Společného podniku.

Společný podnik bude mít za úkol co nejdříve vykoupit všechny potřebné pozemky, získat všechna práva potřebná k výstavbě metra a umožnit tak DPP získat stavební povolení na celou trasu metra I. D. Vedle toho bude zajišťovat výstavbu nadzemních výstupů tam, kde nedojde k navazující developerské výstavbě. Společně se strategickým partnerem bude Společný podnik zakládat projektové společnosti, které budou mít na starosti výstavbu jednotlivých developerských projektů. Zisk z těchto developerských projektů se bude dělit mezi Společný podnik a investiční skupinu Penta v poměru podle výše obchodních podílů v jednotlivých projektových společnostech. Společný podnik nebude za celou dobu své existence vyplácet dividendy a veškeré jeho zisky se použijí na splácení úvěrů na výstavbu metra. Penta bude povinna převést svůj podíl ve Společném podniku na DPP za 0 Kč nejpozději do 15 let. Celkový rozpočet Společného podniku je max. 6,5 miliardy Kč, což představuje cca 15 % celkových nákladů na výstavbu trasy metra I. D. Kapitál Společného podniku pokryje 10 % rozpočtu celého projektu, na zbytek si bude Společný podnik brát bankovní úvěry. „Do celého projektu tak DPP vloží ze svých prostředků pouhých 5 % celkových nákladů, zbylých 95 % pokryje kapitál partnera a bankovní úvěry,“ dodává Martin Gillar.

Společný podnik nebude stavět tunely metra, stanice ani vestibuly. Jejich výstavbu bude i nadále zajišťovat samotný DPP.

DPP vloží do Společného podniku 318,5 mil. Kč a získá v něm podíl ve výši 49 %. Penta do Společného podniku vloží 331,5 mil. Kč a získá v něm podíl ve výši 51 %. Pokud by měl DPP většinový podíl, pozbyl by Společný podnik smysl, protože v tu chvíli by již za pozemky mohl nabízet pouze stejné ceny jako DPP nebo hlavní město Praha. Navíc by DPP jako majoritní akcionář nesl povinnost financování případných developerských projektů a i s tím spojena rizika.

Bankovní úvěry bude Společný podnik splácet z prostředků poskytnutých DPP postupně tak, jak bude realizovat výkupy, resp. dokončovat jednotlivé fáze výstavby. DPP tak bude platit teprve v okamžiku, kdy např. budou vykoupeny pozemky nebo hotové jednotlivé stavby. I přesto, že DPP bude mít ve Společném podniku menšinový podíl, bude mít v dozorčí radě dva ze tří členů a bude nominovat předsedu představenstva a generálního ředitele Společného podniku. Na důležitá rozhodnutí přesně vymezená ve smlouvě bude představenstvo potřebovat 100 % hlasů a v některých případech i předchozí 100% souhlas valné hromady. „DPP, resp. hlavní město, tak nebude možné přehlasovat,“ říká Peter Hlaváč, ekonomický ředitel a člen dozorčí rady DPP a dodává: „Prostředky Společného podniku bude navíc kontrolovat strategický partner i financující banky. Společný podnik tak bude městskou firmou pod největším kontrolním drobnohledem.“

„Společný podnik bude pro DPP znamenat významnou úsporu nákladů. Hned na počátku získáme 331 milionů korun ve formě kapitálového vkladu Strategického partnera a uspoříme dalších cca 600 milionů korun za nadzemní části stanic metra, kde bude realizován bezprostředně navazující developerský projekt. Další peníze nám přinesou zisky z projektových společností, které budou stavět jednotlivé developerské projekty. Díky Společnému podniku a skvělým hospodářským výsledkům DPP by trasu I. D mohl financovat při zachování současné výše kompenzace za veřejnou službu i sám Dopravní podnik,“ uzavírá Martin Gillar, generální ředitel  a předseda představenstva DPP.

Nyní je ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně projednávána novela zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, která je označována jako zákon o liniových stavbách. Současné navrhované znění se však bohužel nebude vztahovat na územní rozhodnutí vydaná před platností této novely, pravděpodobně se tak nebude vztahovat na metro D.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.