Společné stanovisko nevládních zemědělských organizací k návrhu Ministerstva zemědělství ČR na rozdělení financí

Jako nevládní organizace působící v zemědělském sektoru a sdružující zemědělské podniky všech forem, zaměření a velikostí vyjadřujeme nesouhlas s plánovaným rozdělením financí, jež byly vládou na konci března převedeny na pomoc zemědělcům na zvýšení soběstačnosti a zvládnutí současné koronavirové krize.

Vyjednaná finanční alokace má být dle prohlášení ministerstva z 26. března 2020 pomocí pro zemědělce a výrobce potravin v současné krizi, a to zejména pro malé a střední podniky, které mají tuto podporu čerpat primárně. Podle tiskové zprávy ministerstva zemědělství z 16. dubna 2020 však má směřovat drtivá většina těchto financí do investičního opatření v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). S tímto rozdělením zásadně nesouhlasíme. Tato forma podpory z významné části směřovaná na projekty nad 5 milionů korun bude po žadatelích vyžadovat v této nejisté době značné investiční zatížení, neboť finance se k farmářům dostanou v řádu jednoho roku či spíše dvou let. Je nesporné, že malé a střední podniky na tyto prostředky nedosáhnou, protože v rámci svých peněžních toků nebudou schopné uvolnit tyto částky na nezbytné předfinancování projektů. Navíc se taková podpora bude týkat pouze velmi omezeného počtu zemědělských subjektů a pouze v několika málo sektorech bez většího zdůvodnění jejich výběru ze strany ministerstva.

Naopak bychom jako daleko efektivnější pomoc v době plošných a velmi rychle uplatňovaných mimořádných opatření od státu očekávali stejně tak plošnou a rychlou podporu všech zemědělských subjektů ve formě, která bude efektivní pro co nejširší spektrum zemědělských podniků a omezí tak jejich možný úbytek v souvislosti s krizí, který by v konečném důsledku mohl vést právě ke snížení soběstačnosti. Touto cestou může být například využití funkčního a osvědčeného režimu de minimis, který nepodléhá režimu schvalování Evropské komisi a lze jej využít prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) ke snížení úvěrového zatížení farem nebo jako přímou dotaci, a to navíc ve velmi krátké době, což je v současné situaci rozhodující. Zároveň je třeba společně hledat i jiné formy této finanční pomoci, včetně varianty uložení části těchto prostředků k řešení dalších očekávaných krizí v zemědělství v budoucnu (sucho apod.).

Návrh zveřejněný ministerstvem nebyl se všemi zemědělskými organizacemi řádně projednán, a to ani v rámci Monitorovacího výboru PRV, což je dle našeho názoru stěžejní, protože na veškeré finanční zdroje poskytované prostřednictvím programu PRV se vztahuje povinnost tohoto projednání.

Žádáme proto ministra zemědělství, aby přehodnotil rozdělení finančních prostředků a jednal se všemi dotčenými organizacemi tak, aby finanční pomoc schválená vládou zemědělcům na řešení dopadů epidemie měla podporu širší zemědělské veřejnosti a byla skutečně efektivní a rychle dostupná pro co největší počet subjektů.

Dne 21. dubna 2020

Za Asociaci soukromého zemědělství ČR                                 Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda

Za Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů                   Ing. František Winter, předseda

Za Společnost mladých agrárníků                                            Ing David Brož, prezident

Za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců                             Ing. Zdeněk Perlinger, předseda

Za Svaz marginálních oblastí                                                   Ing. Milan Boleslav, předseda

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.